Pochopíme v budoucnu více náš svět?

To je možná špatně položená otázka, protože lidstvo si v každé fázi své historie myslelo, že víceméně rozumí podstatě okolní reality a jejího původu. Zpočátku to byly představy primitivní, založené na animizovaných či personifikovaných božských bytostech. Prvními fyzikálními modely tedy byly ty různé pramáti či obří želvy, které na svých krunýřích nesly svět. Později racionální helénská kultura přešla na fluida a pralátky. Tyto otázky řešilo nejprve náboženství, následně filosofie a teprve v posledních stoletích se staly doménou vědy. Z podstaty lidské existence vyplývá honba za jistotami a tedy také vysvětlujícím popisem toho, co nás obklopuje. Nemáme rádi záhady a jakékoliv vysvětlení je lepší, než žádné. Složitost vysvětlujícího popisu se měnila podle toho, jak začala stále více zasahovat do různých oblastí lidské činnosti. Nejdříve vyplynula potřeba kalendáře, později početní soustavy a základů mechaniky. Navazující rozvoj průmyslu umožnila fyzika, jakožto základní věda o realitě. Stále naléhavější se stávala potřeba kvantitativního popisu. Éru geniálních vědců vystřídala doba týmové práce. Stavba poznání nám roste do výšky i šířky a skládá se z jednotlivých tvárnic. Ale samotné tvárnice jsou už tak složité, že jim do detailu rozumí jen úzký tým specialistů. Ti pro ostatní zformulují jen všeobecné závěry, nezbytné pro pochopení kontur celé stavby, případně použití několika sousedních tvárnic. Vzhledem k tomu, že naše poznání je deduktivní a podobá se svým mechanizmem mnohem více hmatu, než zraku je narůstající složitost naším nepřítelem. Navíc se objevuje zrádné poznání, že čím více toho o realitě víme, tím více vidíme, jak je mnohotvárná a vzdálené břehy poznání se nám ještě více vzdalují.
Pro ilustraci si uveďme výňatek z reálné internetové diskuse odborníků v oblasti základních teorií hmoty. Pokuste se ho přečíst poctivě a trpělivě:
Předpověď hmoty top-kvarku 175 GeV udělali někdy v roce 1992, dva roky před objevem. Byla postavena na jistém strunném modelu, který se poté ukázal ne zcela adekvátní. (Jde o to, že nejtěžší kvark, top, má vazebnou konstantu s Higgsem v podstatě rovnu jedné, z čehož lze hmotu předpovědět.) Lepší model pak vedl k podobně uspokojivé předpovědi. Z QCD samotné hmota top-kvarku neplyne. Částice v QCD získávají energie jen přibližně 0.3 GeV, zatímco hmota top-kvarku je mnohem větší, 175 GeV, a pochází z "elektroslabé škály", z narušení elektroslabé symetrie (Higgsovým bosonem), které se odehrává na energii řádově 300 GeV. QCD dá hmotnosti protonu (ačkoliv samotné kvarky "uud" dohromady váží mnohem méně, než výsledný proton), ale nestačí na top-kvark apod. QCD je ve srovnání s fyzikou top-kvarku fyzika nízkých energii.
Ondřeji, první odvození přesně entropie PLOCHA HORIZONTU lomeno CTYRI NEWTONOVY KONSTANTY (známé z Hawkingovych kouzelných výpočtů z roku 1974) udělal Strominger a Vafa pro speciální případ černé díry v pěti rozměrech se třemi náboji. V této pětirozměrné kompaktifikaci strun lze najit objekty - vázané stavy D5-bran a D1-bran (5-brána je pětirozměrná, 1-brána je jako struna) - které se při vysoké hodnotě vazebné konstanty chovají přesně jako černá díra, ale adiabaticky lze také vazebnou konstantu snížit (tím se nemění počet stavů a tedy ani entropie) a studovat věci poruchově pomoci známé fyziky D-bran. V teto limite popíšeme ty D1-brány nacpané do D5-bran jistou 1+1 rozměrnou teorii pole zcela konkrétního typu, a černá díra odpovídá vzbuzenému stavu teto teorie o velké energii. Hustotu stavu o takové energii lze přesně spočítat, roste exponenciálně, a zjistíme, ze se počet stavů shoduje s exponenciálou Hawking-Bekensteinovy entropie.
Pokud máte nyní pocit jazyka z jiné civilizace, či že vyluštit hieroglyfy by bylo snazší, než porozumět podstatě tohoto textu, není to jistě pocit ojedinělý. Lidstvo se ve vědeckém pokusu o popis podstaty světa chytilo do pasti složitosti, která vytváří barieru všeobecnému poznání. I kdyby všechny naše teorie a modely byly správné, tak nám to není moc platné, protože je pochopí jen úzká vyvolená vrstva "novodobých kněží", a zbytek populace je odkázán na "jejich výklad víry". Pomalu se zase ocitáme tam, kde bylo lidstvo kdysi na počátku. Ona totiž většině lidí stačí jakási přiměřená představa. A ta musí být dostatečně jednoduchá, aby zůstala přiměřená. Pro naši generaci to byla představa atomů jako jakýchsi barevných kuliček, tvořících jádro, kolem kterého na přesně vymezených drahách krouží menší (většinou modré kuličky) – elektrony. A kvarky, superstruny, zakřivení prostoru, inflační rozpínání po velkém třesku? To si nechte do scifi nebo svých vědeckých pojednání. Maximálně to trochu polechtá na mysli, že lidstvo dovede vymyslet něco tak strašně složitého. Lidstvo se stalo více pragmatickým. K původním základním otázkám "jak?" a následně "proč?" přibyla další "co se z toho dá získat?". A to je vlastně to, co zajímá většinu lidí. My obyčejní lidé tedy měříme úroveň lidského poznání paradoxně prostřednictvím předmětů, které ve svém životě používáme. Většině z nich už ani nerozumíme, vždyť přece stačí nastudovat základní návod a začít používat. Potřebná inteligence stále více přechází do předmětů samých a k ovládání stačí reagovat na příslušné nabídky. Musíme si jen dávat pozor, aby to neskončilo "zcela hloupým lidstvem a velmi inteligentními stroji". Proto se nesmí z našeho života vytratit "tvořitelé", aby zde nezbyli jen samí "uživatelé". 16.8.2003