Má lidstvo nějakou budoucnost?

V dnešní informační době se často mluví o nástrahách a nebezpečenstvích, která očekávají lidstvo v jeho další budoucnosti. V této souvislosti se uvádí nebezpečí kosmické katastrofy, epidemie nových nemocí a k těm nejvíce diskutovaným patří nebezpečí ekologické katastrofy způsobené činností člověka. Ať už se jedná o znečištění životního prostředí odpady či o globální oteplování. Četná ekologická hnutí také zvoní na poplach a proti těmto hrozbám často velmi vehementně bojují. Dokonce i na úrovni legislativy států i mezinárodní je tato problematika ošetřena a stále více akcentována. O to více překvapuje, že hlavní vývojová hrozba, ohrožující lidstvo ve své existenci je všemi jaksi pomíjena, není diskutována ani v médiích ani na mezinárodních konferencích. A přitom tato hrozba je tikající časovanou bombou, která musí dříve či později spustit. Tato hrozba, která je jakýmsi společenským tabu je hrozba neodvratného kolapsu z přelidnění planety.
Lidstvo rostlo zpočátku velmi pomalu a lidská sídla byla nejprve relativně řídká a izolovaná. To se však během několika tisíc let vývoje lidské civilizace podstatně změnilo a v důsledku neúprosného mechanizmu množení, který připomíná jadernou štěpnou reakci vznikly nejen mnohamilionové přeplněné městské megapole, ale člověk postupně zaplňuje i místa, která dříve patřila divočině. Potvrzuje se, že snaha o přežití je tím základním biologickým instinktem. Dokud byly dostupné a potenciální zdroje surovin, energie a potravin větší, než spotřeba nikdo si problémy nepřipouštěl. Prozíravý filosof typu Malthuse byl vždy umlčen politiky a pragmatiky. Lidský um a technický pokrok dovede objevovat a zpřístupňovat nové energetické zdroje a i potraviny umíme produkovat stále efektivněji. Problém je ovšem v tom, že proti pevnému a omezenému množství našich zdrojů na této planetě stojí nezadržitelný, explozivní charakter našeho množení. Uveďme si několik čísel.
V počátku lidské civilizace před 10 tis. lety žilo na planetě 1-4 miliony lidí. Kolem roku 2000 př.n.l. to už bylo 5-10 milionů. Na začátku našeho letopočtu pak 300 milionů. Je zajímavé, že od 12. do 14. století se růst zastavil a počet obyvatel zůstával na stejné úrovni, aby po roce 1400 dokonce poklesl o více než 100 mil. Zřejmě v  té době zvýšené koncentrace lidských sídel negativně zapůsobil vliv zhoubných epidemií a válek. Od poloviny 15. století však následuje již jen strmý růst. Kolem r. 1500 500 milionů, první miliarda r. 1804, druhá r. 1927, třetí r. 1960, čtvrtá r. 1974. Pak už to šlo velmi rychle. Pátou miliardu lidstvo dovršilo r. 1987, šestou v r. 1999. A jaký se očekává výhled? Sedm miliard v r. 2013, osm v r. 2028 a kolem r. 2050 dosáhne počet obyvatel 8-10 miliard. V tomto výhledu se ovšem počítá s jistým omezením porodnosti. V současné době činí celosvětová průměrná lidská fertilita 2.7 porodů na jednu ženu. Pokud by tato hodnota zůstala na stejné úrovni, pak by lidstvo za 150 let dosáhlo absurdních 296 miliard. I pokud se sníží tato hodnota na 2.5 porodů na ženu bude to stále hrozivých 28 miliard. Je těžko uvěřitelné, že desetina všech lidí, co kdy žili od počátku civilizace žije právě v současnosti. Každou vteřinou se narodí pět dětí a dva lidé zemřou. Na druhé straně pouze 11% světové půdy může být přirozeně obděláváno bez zavlažování, odvodňování či jiného vylepšování.
Množení ostatních živočišných druhů na této planetě je přísně regulováno a udržováno přírodní rovnováhou. Proč se člověk vymkl regulačním mechanizmům přírody a vydal se na tuto smrtící spirálu? Málo kdo si uvědomuje, že rozhodnutí padlo už kdysi dávno v šeru dávnověku, když se pračlověk postavil, vymyslel první nástroje, objevil oheň, kolo a vydal se na cestu pokroku a technické civilizace. Postupně se vymanil z potravního řetězce, jehož byl nedílnou součástí, tím, že se naučil přemáhat své predátory a stal se dominantním, nezadržitelně se rozšiřujícím tvorem na této planetě. Odbrzdil rychlík technické civilizace, který se stále rychleji řítí vpřed a staví jen na konečné. Člověk se sice zbavil svých nepřátel ve světě šelem, ale stále ještě tu byli nepřátelé ve formě bakterií a virů. Ti vždy čas od času formou epidemií regulovali jeho počet a to vždy výrazněji v místech s vyšší koncentrací obyvatelstva. To se lidem pochopitelně nelíbilo a tak pomocí léčiv a očkování časem téměř eliminovali i tyto hrozby. Tím se zbavili dalšího regulačního mechanizmu, stabilizujícího jejich populaci. Pokud se pokusíme podívat na lidskou civilizaci na této planetě s neutrálním nadhledem, musíme uznat, že není asi normální a v harmonii s přírodou, aby se jeden druh takto přemnožil, postupně jako plíseň začal opřádat planetu sítí svých dálnic, měst a továren a podmaňovat si a omezovat ostatní živočišné druhy. Přes všechen náš um a schopnosti však přírodě zůstávají mocné mechanizmy, jak se s tímto přemnoženým druhem vypořádat. Je to právě omezenost a vyčerpatelnost surovinových a potravinových zdrojů a devastace životního prostředí. Jisté přirovnání nám skýtá chřipkový virus. Když několik desítek tisíc virů napadne naše sliznice, najde v nich panenské a rajské prostředí a začne se vehementně a explozivně množit. Několik dní vítězí, užívají si a my trpíme chřipkou. Pak však dojde k přemnožení, spotřebě zdrojů a devastaci sliznic a populace virů vymírá, my se uzdravujeme a naše sliznice se postupně regenerují. Ať se nám to líbí nebo ne, je to i jistý předobraz našeho budoucího vývoje.
Proč je však téma přemnožení v lidské civilizaci tak tabuizováno? Na mezinárodních konferencích se mluví o kvótách freonů, oxidu uhličitého či siřičitého, ale nikdy o kvótách počtu obyvatel. Je to dáno několika faktory. Jednak právo se množit patří k nejzákladnějším uznávaným lidským právům a jednak příklady totalitárních režimů z nedávné historie a jejich přístup k lidskému životu tyto otázky stále traumatizují. Navíc si všechny vlády uvědomují, že tento požadavek by těžko prosazovaly a vymáhaly, pokud by jeho nastolení vůbec politicky přežily. Tento morální i legislativní postoj se asi nezmění do té doby, dokud skutečné tíživé důsledky přemnožení nezačnou reálně ohrožovat samu další existenci lidské civilizace. To už bude samozřejmě pozdě. Navíc pouze zafixování současného počtu obyvatel planety, protože jeho snížení už asi vůbec nepřichází v úvahu, by dávalo jakous takous naději k vyřešení problémů životního prostředí a jakési dlouhodobější budoucnosti lidstva. Bylo by však velmi obtížné dosáhnout všeobecně přijatelného a spravedlivého řešení. Co je však spravedlivé je velmi ošidné. Znamená zafixovat současný počet obyvatel každé země také zafixovat současnou životní úroveň, neboli podíl na světových zdrojích? Zvyšovat úroveň pak jen za cenu postupné restrikce počtu obyvatel? Jistou analogií je výše platů a úroveň zaměstnanosti. Není reálné očekávat, že by vyspělé země, které svým historickým vývojem vytvořily většinu duševního a hmotného světového bohatství (ale také samozřejmě i problémů s tím spojených) přistoupily na rovnostářské dělení se zeměmi třetího světa, které svým explozivním populačním vývojem naopak problém vyhrocují. Demokratické západní společnosti by nikdy neakceptovaly s tím nutně spojený ostrý pád životní úrovně. Je zřejmé, že člověk mnohem tíživěji pociťuje ztrátu něčeho, co již reálně měl, než nemít nadále to, co vlastně nikdy nepoznal. Od těchto kontroverzních problémů je už jen krůček ke globálnímu vojenskému střetu světa chudých a bohatých. Technologicky vyspělý Sever proti rozvojovému Jihu. Sofistikované technologie proti lidským miliardám. Zatím si můžeme říkat, raději nedomýšlet. Ale jak dlouho ještě?
Obávám se, že dokud se lidstvo neodváží říznout do tohoto svého primárního problému, jsou všechny snahy omezovat emise či globální oteplování sice chvályhodným krokem správným směrem, ale odsouzené k nezdaru, protože jejich pozitivní výsledek bude následně převálcován množstevními důsledky z nárůstu světové populace. Ale až to jednou udělá, nebude to pouze za cenu likvidace demokracie a humanity v té podobě, jak ji známe dnes? Svět totální recyklace a minimalizovaných spotřeb, kdy nové oblečení si budete moct pořídit ne v souladu s módou, ale pouze po předložení zcela opotřebovaného dosud užívaného oděvu, kdy mladí manželé budou čekat na úmrtní list svého rodiče či prarodiče, aby si mohli pořídit vlastní dítě, nebude totiž vůbec radostný. Bude dokonce možný jen pod jakousi celosvětovou novou totalitou ve jménu přežití. Na druhé straně se nabízí jakási analogie lidské civilizace s životem jednotlivce. Jedinec prožije mládí, produktivní věk, pak stáří, které si rozumnou životosprávou může v omezené míře prodloužit ale nakonec přijde stejně neodvratný konec. Stál by vůbec za to ten neradostný totalitní recyklační svět plný omezení? Není rozumnější alternativou smířit se s neodvratným vývojovým důsledkem a dožít zbytek tradičním způsobem, tak jako každý jedinec pochopí, že jeho dny jsou omezeny? Z hlediska nenarozených generací je to nepochybně sobecké. Nás se však také nikdo neptal, když vykročil na cestu technické civilizace se všemi pozitivy a negativy. Není však neméně sobecké přivést na svět budoucí generace do světa plného nedostatku a utrpení?
Proč má lidstvo takové problémy s globálními otázkami své existence? Je to proto, že rozumem není nadáno lidstvo jako celek, ale pouze jednotliví lidé se svými různorodými hodnotovými žebříčky a preferencemi. Mám-li však vyjádřit svoji osobní preferenci, jsem rád, že naši předkové nastartovali technickou civilizaci i když tím předznačili i její následný zánik. Je lepší prožít život kratší, ale plnější a bohatší, než alternativa zůstat věčně hladovým bojácným zvířetem. Ani umírněná analogie života s několika primitivními nástroji v harmonii s přírodou ve stylu papuánských či amazonských domorodců by mě příliš nelákala. Může nás dokonce těšit, že až jednou skončí epizoda naší lidské civilizace, nebude to konec naší krásné planety. Ta se za nějaká tisíciletí z našeho působení vzpamatuje, obnoví rovnováhu a dá zase šanci dalším živočišným druhům. Lidskou civilizaci přežije zřejmě i řada jedinců lidského druhu, kteří se v odlehlejších zachovalých oblastech mohou vrátit k jednoduchému primitivnímu životu v harmonii s přírodou.
Dráždivá otázka další budoucnosti lidstva bude ještě dlouho vděčným tématem pro publicisty, politiky, ekology i prosté lidi. Jednotlivci budou na ni hledat a nacházet odpovědi. Ale nebude to nic platné, protože reálnou odpověď může najít a nakonec napíše jen celé lidstvo. 7.5.2001